Sun Tzu’s Art of War

Wei Guangqing
2020 TBA

Wei Guangqing, The Art of War, 2019, Acrylic on Canvas, 80 x 80 cm x 16 © Wei Guangqing