Art Taichung 2021

August 6 – 8, 2021
Millennium Hotel Taichung, Booth 0909
No. 77, Shizheng Rd., Xitun Dist., Taichung
art-taichung.com

Gheorghi Filin
Guo Kai
Tzeng Yong-ning
Wei Guangqing
Xue Song

Gheorghi Filin, Venus, 2018, Carrara Marble, Stainless Steel Base, 51 x 28.5 x 9.5 cm © Gheorghi Filin

Related Fairs

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020Millennium Hotel TaichungXue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song

Art Taichung 2019

July 19 – 21, 2019Millennium Hotel TaichungTzeng Yong-ning, Swaying Flowers 02, 2019 © Tzeng Yong-ning

Art Taichung 2018

July 20 – 22, 2018 Millennium Hotel TaichungGheorghi Filin, Mermaid © Gheorghi Filin

Art Tainan 2021

March 12 – 15, 2021
Shangri-La’s Far Eastern Plaza Hotel, Tainan
89 Daxue Road West, Tainan
art-tainan.com

Guo Kai
Tzeng Yong-ning

Wang Yigang
Wei Guangqing
Xue Song

Guo Kai, Huizhou 201905, 2019, Oil on Canvas, 50 x 40 cm x 2 © Guo Kai

Related Fairs

Art Tainan 2020

CancelledTayih Landis Hotel TainanXue Song, Great Auspicious, 2017 © Xue Song

Art Tainan 2019

Mar 15 – 17, 2019Tayih Landis Hotel TainanTzeng Yong-ning, Aquatic Plant, Flower, 2018 © Tzeng Yong-ning

Art Tainan 2018

Mar 16 – 18, 2018Tayih Landis Hotel Tainan Xiong Wei, 1412-5, 2017 © Xiong Wei