Art Taipei 2020

October 23 -26, 2020
Taipei World Trade Center, Booth C02
No. 5, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei
art-taipei.com

Guo Kai
Liu Kuo-sung
Tzeng Yong-ning

Wang Yigang
Wei Guangqing
Xiong Wei
Xue Song

Liu Kuo-sung, Snowy Ridge, Revolving Peak, 2015, Ink & Color on Paper, 93 x 93 cm © The Liu Kuo-sung Archives

Related Fairs

Art Taipei 2019

Oct 18 – 21, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snow Fresh, 2008 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taipei 2018

Oct 26 – 29, 2018Taipei World Trade CenterWang Yigang, G11, 2013 © Wang Yigang

Art Taipei 2017

Nov 21 – 23, 2017Taipei World Trade CenterXue Song, Tangka Cola, 2011 © Xue Song

Art Taipei 2019

October 18 -21, 2019
Taipei World Trade Center, Booth C04
No. 5, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei
art-taipei.com

Liu Kuo-sung
Tzeng Yong-ning
Wei Guangqing
Xue Song

Liu Kuo-sung, Snow Fresh, 2008, Ink & Color on Paper, 93.6 x 61 cm © The Liu Kuo-sung Archives

Related Fairs

Art Taipei 2020

Oct 23 – 26, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snowy Ridge, Revolving Peak, 2015 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taipei 2018

Oct 26 – 29, 2018Taipei World Trade CenterWang Yigang, G11, 2013 © Wang Yigang

Art Taipei 2017

Nov 21 – 23, 2017Taipei World Trade CenterXue Song, Tangka Cola, 2011 © Xue Song

Art Taipei 2018

October 26 -29, 2018
Taipei World Trade Center, Booth H04
No. 5, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei
art-taipei.com

Gheorghi Filin
Guo Kai
Liu Kuo-sung
Wei Guangqing
Xue Song

Wang Yigang, G11, 2013, Oil on Canvas, 160 x 130 cm © Wang Yigang


RElated Fairs

Art Taipei 2020

Oct 23 – 26, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snowy Ridge, Revolving Peak, 2015 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taipei 2019

Oct 18 – 21, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snow Fresh, 2008 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taipei 2017

Nov 21 – 23, 2017Taipei World Trade CenterXue Song, Tangka Cola, 2011 © Xue Song

Art Taipei 2017

November 21 -23, 2017
Taipei World Trade Center, Booth L11
No. 5, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei
art-taipei.com

Guo Kai
Liu Kuo-sung
Xiong Wei
Xue Song

Xue Song, Tangka Cola, 2011, Mixed Media on Canvas, 60 x 50 cm x 4 © Xue Song

ReLated Fairs

Art Taipei 2020

Oct 23 – 26, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snowy Ridge, Revolving Peak, 2015 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taipei 2019

Oct 18 – 21, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snow Fresh, 2008 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taipei 2018

Oct 26 – 29, 2018Taipei World Trade CenterWang Yigang, G11, 2013 © Wang Yigang

Art Taipei 2016

November 12 -15, 2016
Taipei World Trade Center, Booth A2
No. 5, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei
art-taipei.com

Guo Kai
Liu Kuo-sung
Xiong Wei
Xue Song
Zhang Fazhi

Liu Kuo-sung, Tulin Winter, 2008, Ink and Color on Paper, 87.6 x 53.6 cm © The Liu Kuo-sung Archives

Related Fairs

Art Taipei 2020

Oct 23 – 26, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snowy Ridge, Revolving Peak, 2015 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taipei 2019

Oct 18 – 21, 2019Taipei World Trade CenterLiu Kuo-sung, Snow Fresh, 2008 © The Liu Kuo-sung Archives

Art Taipei 2018

Oct 26 – 29, 2018Taipei World Trade CenterWang Yigang, G11, 2013 © Wang Yigang