Art Taichung 2022

July 15 – 17, 2022
The Lin, Taichung, Booth 1008
99 Chaofu Road, Taichung
art-taichung.com

Chen Pei-yi
Guo Kai
Tzeng Yong-ning
Yang Yu-ning
Xue Song

Chen Pei-yi, Playing Garden – Neptunia Oleracea, 2022, Gold-foil, Natural Mineral Pigments & Ink on Paper, 40.1 x 40.1 cm © Chen Pei-yi

Art Taichung 2023

July 14 – 16, 2023
The Lin, Taichung
Xue Song, New Heights, 2022 © Xue Song

Art Taichung 2021

Dec 3 – 5, 2021
Millennium Hotel Taichung
Wei Guangqing, Sun Tzu’s Art of War – Sun Wu, 2019 © Wei Guangqing

Art Taichung 2020

July 17 – 19, 2020
Millennium Hotel Taichung
Xue Song, Smooth Sailing, 2015 © Xue Song